§ 1 
Foreningens navn er: Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dens hjemsted er bestyrelsesformandens hjemkommune.

§ 2 Foreningens formål er

 • at varetage medlemmernes interesser i økonomi-, energi-, og miljøspørgsmål over for regering, folketing, energileverandører, elsammenslutninger i Danmark og offentlige myndigheder i øvrigt
 • at danne forum for drøftelse og løsning af spørgsmål af fælles interesse for medlemmerne
 • at virke for udbredelse af ideen om samproduktion af el og varme på bedste måde
 • at styrke mulighederne for at energianlæg baseret på samproduktion fremover fortsat kan etableres og drives rentabelt udenfor centrale elværkers regi
 • at virke for udbredelse af det frie el- og gasmarked.

§ 3 Som medlemmer kan optages interessenter med

 • energianlæg, der er indrettet til samproduktion af el og varme
 • energianlæg, der er indrettet til varmeproduktion
 • reservekraftanlæg (kondensanlæg).

Optagelse som medlem sker ved bestyrelsens foranstaltning.

Udtræden af Foreningen kan ske med virkning fra et nyt regnskabsår og med 6 måneders varsel, jf. dog § 7. Det er en forudsætning for medlemskab at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen. Udelukkelse af Foreningen sker ved beslutning på generalforsamlingen.


§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 og max. 8 medlemmer. Disse vælges på generalforsamlingen, og søges ligeligt fordelt ud fra den aktuelle medlemssammensætning (fjernvarmeforsynings¬selskaber, mini-anlæg, industrianlæg samt biogasanlæg).

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 3 årig periode. 
Der er 2 på valg 1. år., 2. og 3. år er der 3 på valg.

Rækkefølgen bestemmes de første 2 gange ved lodtrækning.

Ved frafald i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er mødt til lovligt varslet møde. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, og indkaldes af formanden eller et flertal af medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlin¬gen med mindst, formand, næstformand og kasserer. Valgbare til bestyrelsen er ejeren af et energianlæg, eller lovligt valgte repræsentanter for energianlægget.
Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt.


Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder.
Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.
I bestyrelsens beslutningsprotokol indføres referat fra generalforsamlingerne, der underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.


§ 5
 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Foreningens anliggender. Den antager og afskediger eventuel fornøden medhjælp. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til daglig leder angående ansættelse af kontormedhjælp.


§ 6
 Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved pantsætning af Foreningens aktiver og ved stiftelse af lån, tegnes den dog af den samlede bestyrelse. Ingen medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte hæfter for Foreningens forpligtelser.


§ 7 
Foreningens midler tilvejebringes af medlemmerne ved indbetaling af kontingent til Foreningen. Kontingentet fastsættes på Foreningens generalforsamling gældende for et år.

Kontingentet fastsættes som et grundkontingent pr. påbegyndt 500 kW eleffekt. Dog højst 5 gange grundkontingent. Ved kontingentstigning over 50% fra det ene år til det næste er ethvert medlem berettiget til at udtræde uden varsel inden for 3 måneder efter generalforsamlingen, hvor kontingentstigningen er besluttet. Kontingentet fastsættes således at det som minimum kan dække udgifterne i forbindelse med Foreningens virke.

§ 8
 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af et af generalforsamlingen valgt revisionsfirma. Revisionsfirmaet vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.


§ 9 
Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt sted inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst en måneds varsel ved udsendelse af indkaldelse direkte til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for Foreningens virksomhed.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen og medlemmer. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisionsfirma.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent og referent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens forløb og stemmeafgivningen og dens resultater.

Adgang til og taleret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Ejes et energianlæg af en flerhed af personer eller er det selvejende, har samtlige lovligt valgte repræsentanter for energianlægget adgang til og taleret på generalforsamlingen. Alle med adgang til generalforsamlingen er valgbare.

Ved stemmeafgivelse på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme pr. påbegyndt 500 kW installeret eleffekt i medlemmets anlæg, dog højst 5 stemmer. Ved samdrift og/eller sameje kan der højst opnås 10 stemmer.

Der udleveres stemme-sedler til de fremmødte medlemmer, svarende til deres stemmeantal. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan et medlem højst udøve fuldmagt for 1 medlemsværk udover medlemmets eget. Det er en forudsætning for stemmeafgivelse at medlemmet ikke er i restance med kontingentbetalingen.

Ved valg til bestyrelsen er hvert medlem berettiget til at opstille en kandidat, og kan højst besætte en plads i bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage, til afholdelse senest 2 måneder efter ønsket er fremsat.

§ 10
 Til ændring af Foreningens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af Foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender vedtægtsændringsforslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, skal der for vedtagelse af vedtægtsændringerne inden to måneder indkaldes til ny generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan da vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset fremmødet.


§ 11
 Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling indkaldt med dette formål. Indkaldelse til opløsning af Foreningen sker efter samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling, og stemmeafgivningen følger samme regler som for vedtægtsændringer.

Besluttes Foreningen opløst, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere Foreningens aktiver og udlodde et eventuelt overskud til foreningsmedlemmer eller til et formål, der er i overensstemmelse med Foreningens formål. Bestemmelse om udlodning af eventuelt overskud træffes på samme generalforsamling.

Ved udtræden af Foreningen har medlemmer ikke længere nogen ret i Foreningens aktiver.


§ 12
 Opstår der tvist mellem Foreningen og et medlem, skal en sådan tvist afgøres ved voldgift. Det pågældende medlem og Foreningen vælger hver en voldgiftsmand. Forinden sagens begyndelse udpeger voldgiftsmændene i forening en opmand.

Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af landsretten for den del af landet, hvor Foreningen har hjemsted.

Den der ønsker voldgift udmeldt, skal senest en måned efter, at tvisten er opstået, skriftligt meddele modparten ønsket om voldgift med oplysninger om valg af voldgiftsmand. Hvis modparten ikke inden 14 dage derefter skriftligt har givet oplysninger om sin voldgiftsmand, udpeges denne af underretten for den retskreds, hvor modparten har hjemsted.

Voldgiftsretten bestemmer selv procedureformen, men voldgiftskendelsen skal afgives senest 1 måned efter, at sagen er optaget til kendelse, og voldgiftsmændene skal samtidig ved kendelsens afsigelse fastsætte en fordeling af voldgiftsrettens omkostninger mellem parterne.


§ 13 
Foranstående vedtægter med ændringer blev fremlagt på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2014 på Hotel Sabro Kro og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2014 på Sekretariatet.

 

Elvin J. Hansen

dirigent

 

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.