Årets generalforsamling afholdes  torsdag den 17. september 2020  på Montra Hotel Sabro Kro.

Indkaldelse og dagsorden udsendes elektronisk til Foreningens medlemmer.

Generalforsamling i Foreningen Danske Kraftvarmeværker afholdes hvert år inden udgangen af april måned. // § Suspenderet i 2020 grundet Corona.

Generalforsamlingen indvarsles med mindst en måneds varsel ved udsendelse af indkaldelse direkte til medlemmerne.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for Foreningens virksomhed.
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
  5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
  7. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen og medlemmer. (forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisionsfirma.
  10. Eventuelt.

Referat fra generalforsamling – kun for medlemmer

Undertegnede medlem af Foreningen Danske Kraftvarmeværker ønsker at rekvirere referat fra seneste generalforsamling til fortrolig og intern brug.

 

Rekvireres af

Foreningen Danske Kraftvarmeværker  Agerhatten 16A, Indgang 2, 1. tv.  5220 Odense SØ  Tlf.: 66 17 17 72

Copyright © 2017 www.fdkv.dk. Alle rettigheder reserveret.

SMÅKAGER (cookies):

Vi bruger en enkelt cookie for at følge lovginingen: Den holder styr på, om du har accepteret denne besked. 

Ellers gemmer vi i almindelighed ikke information om besøgende på siden ud over standard "trafik-statistik", der ikke indeholder personlige informationer. 

Udfyldes en tilmeldingsformular, gemmes disse data naturligvis indtil fx. en konference er gennemført eller man selv framelder sig nyhedsbreve.

Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Læs mere om cookie lovgivningen her.